మారలే వడ్డెర బ్రతుకులు మారలే..

మారలే వడ్డెర బ్రతుకులు మారలే..

Sun, 06/05/2018 - 08:43
0 comments
అవినీతి సంఘం నాయకులు పునరావృత మైనంతకాలం,యే పార్టీ అధికారంలోకి వొచ్చినా వడ్డెర లకు పెద్దగా ఒరిగేదేమీ ఉండదు.. సాయికృష్ణ..✍
English