ಜೆಡಿಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭೋವಿ ಸಮಾಜದ ಮತ ಚಲಾವಣೆ

ಜೆಡಿಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭೋವಿ ಸಮಾಜದ ಮತ ಚಲಾವಣೆ

ಗುರು, 10/05/2018 - 08:55
0 comments
ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಜಾರಿಗೆ ಬದ್ದವಾಗಿರುವ ಜೆಡಿಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭೋವಿ ಸಮಾಜದ ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಜಾರಿಗೆ ಬದ್ದವಾಗಿರುವ ಜೆಡಿಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭೋವಿ ಸಮಾಜದ ಮತ ಚಲಾವಣೆ