దేరంగుల బాలరాజు ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ మేడ్చల్ జిల్లా లో ఓబన్న జయంతి

1 ని|| లో చదవచ్చు
A- A+
చదివారు

దేరంగుల బాలరాజు ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ మేడ్చల్ జిల్లా లో ఓబన్న జయంతి

శని, 11/01/2020 - 09:05
0 comments
ప్రతాప్ సింగారం గ్రామం ఘట్కేసర్ మండల్ మేడ్చల్ జిల్లా తెలంగాణ రాష్ట్రం భారతీయ వడ్డెర సంఘం ఆధ్వర్యంలో దేరంగుల బాలరాజు అధ్యక్షులు వడ్డే ఓబన్న జయంతి ఘనంగా జరుపుకున్నారు