మహబూబా బాద్ కలక్టరేట్ లో వడ్డెర్ల వినతిపత్రం సమర్పిస్తున్న ఆలకుంట శ్రీనివాస్

1 ని|| లో చదవచ్చు
A- A+
చదివారు

మహబూబా బాద్ కలక్టరేట్ లో వడ్డెర్ల వినతిపత్రం సమర్పిస్తున్న ఆలకుంట శ్రీనివాస్

సోమ, 09/07/2018 - 17:24
0 comments

ఈ రొజు మహబూబా బాద్ కలక్టరేట్ లో వడ్డెర్ల వినతిపత్రం సమర్పిస్తున్న ఆలకుంట శ్రీనివాస్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు